Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYZmiany prawne i komunikaty

Czytaj wszystkie
Zmiany prawne
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

  Komentarz do zmiany przepisów dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela od 1.01.2018 r. - zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

  I. 29 listopada 2017 r. opublikowano ustawę z 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 - weszła w życie częściowo 1.01.2018 r. i wchodzi sukcesywnie 1.04.2018 r., 1.09.2018 r. i później) – zmienia 13 ustaw, w tym szczególnie, w art. 76 ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczą w dużym stopniu urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli (art. 73). Minister Zdrowia opublikował 23 stycznia 2018 r. rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 190). Od 24 stycznia 2018 r., dnia wejścia w życie rozporządzenia, mamy komplet przepisów dotyczących udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia.

  II. Nowości od 1 stycznia 2018 r. dotyczące urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela znajdujące się w Karcie Nauczyciela (art. 73).

  1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia (w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, a w sumie trzech lat): l) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia: a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub 2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

  2. W przypadku udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

  3. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia orzeka lekarz medycyny pracy, wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę (prowadzenie badań okresowych lub kontrolnych).

  4. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza.

  5. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie:

  1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,

  2) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne,

  3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

  czytaj dalej >>
  Obowiązujący 5 grudnia 2017
Czytaj wszystkie
Komunikaty MEN
Czytaj wszystkie
Komunikaty KOIndwidualne wsparcie dla dyrektorów placówek oświatowych

Czytaj wszystkie
Porady prawne
Czytaj wszystkie
Dokumentacja na życzenie

Systematycznie uzupełnieniamy dokumentację zawartą w portalu, uwzględniając potrzeby i sugestie użytkowników. W ostatnim czasie przygotowaliśmy

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
 • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
 • Porady i opinie ekspertów.
 • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
 • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT