Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. I PKN 43/97 pracownik wykonujący pracę tego samego rodzaju na jednym stanowisku, może mieć podpisaną tylko jedną...

PORADA PRAWNA

22 kwietnia 2011 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Witam! Czy nauczyciel bibliotekarz zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (30 godzin) w szkole podstawowej może być zatrudniony na część etatu (druga umowa np. 4/18) w tej samej szkole w celu prowadzenia np. wychowania do życia w rodzinie, ścieżki czytelniczej i medialnej, godziny do dyspozycji wychowawcy? Myślę, że przypadku zespołu szkół mógłby być zatrudniony w gimnazjum na drugiej umowie. W podstawówce bibliotekarz, a w gimnazjum pani od "seksu" z uzupełnianiem etatu w szk. podstawowej (1 godzina).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 13 marca 1997 r. I PKN 43/97 pracownik wykonujący pracę tego samego rodzaju na jednym stanowisku, może mieć podpisaną tylko jedną umowę z tym samym pracodawcą.
Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem dodatkową umowę o pracę pod warunkiem, że:

  1. praca będzie miała inny charakter niz wykonywana dotąd,
  2. realizacja nowych obowiązków nie będzie kolidowała z czasem pracy już wykonywanej,
  3. przestrzega się norm czasu pracy (8 godz. dziennie, czyli nie więcej niż 40 godz. tygodniowo).


 Zatem należy rozważyć, czy jest to możliwe i zgodne z prawem, a decyzja w jaki sposób uregulować stosunek pracy z nauczycielem, o którym mowa w pytaniu, należy do dyrektora. Rozumiem, że etat biblioteki jest etatem pewnym i ilość przyznanych godzin nie ulegnie zmianom, natomiast pozostałe można traktować jako godziny nadliczbowe (jeśli takie rozwiązanie przyjmie dyrektor).

Należy także pamiętać, że w razie konieczności wypowiedzenia umowy - wypowiada się każdą z nich osobno (jeśli będą 2) z przestrzeganiem okresu wypowiedzenia oraz wypłacenia odprawy.
Warunkiem przyznania nauczycielowi - bibliotekarzowi dodatkowych godzin pracy/przedmiotów jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji.

Rozporządzenie MEN z 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli:
 § 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12—14, 16—22 i 24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub

2) ukończyła:

a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

c) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w lit. a i b, a ponadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

§ 4.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2—4, § 12—14, 16—22 i 24, posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje określone w § 2 ust. 1, § 3 lub

2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub

3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT